זכויות בהיריון

הודעה למעסיק על ההריון

על העובדת להודיע על ההריון למעסיק עד החודש החמישי. במידה ומדובר בעבודה עם חומרים מסוכנים או מקור חום, חובה להודיע למעסיק תוך 10 ימים מרגע בו קיבלת את הבשורה על ההריון.

איסורים והגבלות בהעסקת עובדת בהריון

מהחודש החמישי אין להעסיק עובדת הרה יותר מ-6 ימים בשבוע. אם העובדת ביקשה בכתב שלא לעבוד בלילה, אין להסיק אותה בלילות מחודש חמשי והלאה. כמו כן, אין להעסיק עובדת הרה שעות נוספות מחודש חמישי והלאה, אלא אם הסכימה לכתב מפורשות והציגה אישור רפואי.

בדיקות רפואיות בזמן ההריון

חשוב לזכור: הזכות להיעדר לצורך בדיקות מעקב ובדיקות אחרות הקשורות להריון ניתנת בנוסף לימי מחלה.

לאישה שעובדת שבוע מלא, 4 שעות או יותר, מותר להיעדר עד 40 שעות במהלך ההריון לצורך הבדיקות הקשורות להריון. היעדרות זו לא תפגע בשכרה.

לאישה שעובדת שבוע מלא, פחות מ-4 שעות ביות, מותר להיעדר עד 20 שעות במהלך ההריון לצורך הבדיקות הקשורות להריון. היעדרות זו לא תפגע בשכרה.

שמירת הריון

במקרה בו העובדת נאלצת להיעדר מעבודה בזמן הריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר וקשור להריון, היא זכאית לתשלום עבור שמירת הריון. תשלום זה משולם על ידי המוסד לביטוח הלאומי ומיועד לפצות על אובדן השתכרות במהלך שמירת ההריון. את הטפסים ואת רשימת המסמכים הדרושים להגשת בקשה לתשלום עבור שמירת הריון ניתן למצוא באתר של המוסד לביטוח הלאומי.

פיטורים בזמן הריון

אם עבדת במקום עבודה חצי שנה לפחות חל איסור על פיטורים בהריון, אלא לאחר קבל אישור מפורש ממפקח עבודה אזורי. איסור הפיטורים חל גם על עובדות זמניות או עובדות עם חוזה עבודה לזמן קצוב. אי חידוש של חוזה עבודה לזמן קצוב דינה כדין פיטורים.

אסור לפטר עובדת בשל ההריון, בלי קשר לוותק שלה, אם במקום העבודה מועסקים 6 עובדים לפחות.

חופשת לידה

אורך חופשת הלידה בישראל הוא 14 שבועות. את חופשת הלידה ניתן להתחיל 7 שבועות לפני מועד הלידה המשוער. ברגע שהעובדת מודיעה שהיא בחופשת לידה, על המעסיק חל איסור להעביד אותה. עובדת שילדה יותר מילד אחד זכאית להארכת חופשת הלידה בשבועיים עבור כל ילד נוסף.

במידה ובמהלך חופשת הלידה נזקקה האם או התינוק לאשפוז, יש לה זכות להאריך את חופשת הלידה לתקופה השווה לזמן האשפוז. עם זאת, תקופה זו לא תעלה על 4 שבועות.

במהלך חופשת הלידה זכאית העובדת לקבל דמי לידה בגובה השכר הרגיל שלה.

זכויות העובדת בחופשת לידה

היציאה לחופשת לידה לא פוגעת ברצף יחסי עובדת-מעביד ותקופת חופשת הלידה נכללת בחישוב הזכאות לדמי הבראה.

מי שעבדה באותה שנה 200 ימים לפחות (9 חודשים בשבוע עבודה של 5 ימים) זכאית לכל ימי החופש שלה במהלך השנה, מאחר ותקופת חופשת הלידה לא נכללת בחישוב זכאות לחופשה שנתית. אם עבדת פחות מ-200 ימים, תהיי זכאית לחלק יחסי.

עובדת בחופשת לידה זכאית לתשלומים לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קרן השתלמות בהתאם להסכם העבודה שנחתם מולה בתנאי שעבדה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההריון. היא זכאית להמשך הפרשת התשלומים גם במהלך חופשת לידה, בתנאי שהיא מעבירה גם את חלקה בהפרשות לטובת התשלומים האלה.

אם לעובדת ניתן רכב ליסינג של העסק וטלפון נייד מטעם העסק, מעסיק לא חייב להשאיר את הרכב ואת מכשיר הטלפון אצלה, אך זה תלוי בהסכם העבודה שקיים בינה לבין המעסיק. אותו נוהל, אגב, תקף ליציאה לימי מילואים.

עובד שבת הזוג שלו ילדה זכאי לחופשת לידה חלקית, בתנאי שבת הזוג חזרה לעבוד שישה שבועות או יותר אחרי הלידה. במקרה זכאי העובד לחלק הנותר של חופשת לידה.

פיטורים ופגיעה בהיקף משרה בזמן חופשת לידה ואחרי חופשת לידה

אסור לפטר עובדת במהלך חופש לידה וגם 60 יום אחרי חזרתה מחופשת לידה או חופשה ללא תשלום שהיא הארכה של חופשת לידה. במקרה של פיטורים לאחר חופשת לידה, מחויב המעסיק במתן הודעה מוקדמת כחוק. תקופת ההודעה המוקדמת מתחילה מיום ה-61 לאחר חזרתה של העובדת מחופשת לידה או חופשה ללא תשלום שהיא הארכה של חופשת לידה.

כמו כן, חל אסור לפטר את העובד שנמצאת בחופשה ללא תשלום בקבות חופשת לידה וגם 45 ימים אחרי חזרתה מחופשה ללא תשלום, אלא אם התקבל אישור מפורש ממפקח עבודה אזורי. גם במקרה של פיטורים אחרי חופשה ללא תשלום ל המעביד לתת הודעה מוקדמת כנהוג בחוק, אך תיתכן חפיפה בין תקופת ההודעה המוקדמת לתקופת 45 הימים.

אסור לפגוע בהיקף משרה של עובדת בהריון שעבדה במקום עבודה חצי שנה לפחות לפני ההריון. כדי לשנות את היקף המשרה במקרה זה יש צורך בקבלת האישור ממפקח עבודה אזורי.

טיפולי פוריות והיעדרויות מעבודה

לעובדת שנמצאת בטיפולי פוריות מותר להיעדר מהעבודה לצורך טיפולים לקראת הילד הראשון או השני, אך עליה לעדכן על כך את המעביד מראש. ימי ההיעדרות לצורך טיפולי פוריות מזכים בדמי מחלה. חשוב לשים לב שתקופת ההיעדרות של העובדת לצורך טיפולי פוריות לא תעלה על 16 ימים (במקום בו נהוג שבוע עבודה של 5 ימים) או 20 ימים (במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של 6 ימים).

חל איסור לפטר עובדת בגלל היעדרותה לצורך טיפולי פוריות לקראת ילדה הראשון או השני וגם 150 אחרי חזרתה לעבודה. ניתן לפטר את העובדת במקרה זה רק אם התקבל אישור מפורש ממפקח עבודה אזורי. האיסור בתוקף במשך שנתיים מתחילת הטיפולים.

זכויות העובד/ת במקרה של אימוץ

אם עובד או עובדת מאמץ ילד אחד או יותר עד גיל 10, מגיעות להם כל הקצבאות וההטבות שמקבל כל יולדת וחלים עליהם כל חוקי העבודה בהתאם. כמו כן, ההורים המאמצים יכולים להתחלף ביניהם במהלך חופשת האימוץ שמגיעה להם.